FOSFALİN

FOSFALİN

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 200 mg Sodyum 4-dimetilamino-2-metilfenilfosfat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır, at, koyun ve keçiler başta olmak üzere tüm evcil hayvanlarda sıklıkla karşılaşılan çok yönlü metabolik bozukluklar, buna bağlı olarak gelişen akut ve kronik nitelikli fizyolojik yetmezlik durumları, ilerleyici zayıflık ve halsizlik hallerinde, yeni doğanlarda karşılaşılan genel zayıflık halleri, yemden yararlanma etkinliğinin azalması, büyüme ve canlı ağırlık kazancının gerilemesi gibi verim düşüklükleri, vücut direncinin kırılması durumlarında, fosfor metabolizmasının bozukluğundan ileri gelen parezis ve paralizis durumları, sinirsel bozuklukların klinik sağaltımı, sğırların süt humması ve çayır tetanisi, koyunların gebelik toksemisi, buzağıların süt tetanisi, atların tetanisinde, genel nitelikli atrofi olgularında Ca tedavisinin takviye edilmesi, doğum sonrası ortaya çıkan karaciğer dejenerasyonları, puerperal karaciğer koması, puerperal hemoglobinüri, ketozis ve benzeri metabolizma hastalıklarının önlenmesi, normal hayvanlarda gelişmeyi hızlandırmak, verimleri arttırmak, direnci yükseltmek, besi performansını, iş ve spor hayvanlarının performanslarını yükseltmede destekleyici olarak, gelişim çağında bulunan çiftlik hayvanlarında metabolizmanın uyarılması ve düzenlenmesi, yemden yararlanma ve canlı ağırlık artışının hızlandırılması, tüm genç hayvanlarda gelişme geriliği raşitizm ve benzeri kemik hastalıklarının tedavisinde koruyucu ve destekleyici olarak kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Prospektüse bakınız.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Et ve süt için “0” sıfır gündür.