FENEROL

FENEROL

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si  300 mg Florfenikol içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığırlarda duyarlı bakterilerden ileri gelen  enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus ve Corynebacterium pyogenes’in neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarında, Fusobacterium necrophorum ve Bacteroides melaninogenicus’un neden olduğu ayak çürüğü, interdigital nekrobasillozis ve enfeksiyöz pododermatitis gibi bakteriyel kaynaklı ayak hastalıklarında, Moraxella bovis’in neden olduğu enfeksiyöz keratokonjunktivitis tedavisinde kullanılır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: 1 ml/15 kg c.a.kas içi (IM) yolla uygulanır. Kas içi uygulamada 48 saat sonra doz tekrarı yapılmalıdır. 2 ml/15 kg c.a. deri altı (SC) yolla  uygulanır.  Deri altı uygulama için tek doz yeterlidir.  

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar kas içi  uygulamalarda 30 gün, deri altı uygulamalarda 44 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal ineklerde kullanılmaz.