ENROLEN %20

ENROLEN %20

Oral Çözelti

Bileşimi: Her ml’si  200 mg Enrofloksasin içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Etçi tavuk ve hindilerde enrofloksasine duyarlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların sağıtımında kullanılır. Bu kapsamda etçi tavuk ve hindilerde başlıca E. coli’den ileri gelen septisemi ve ishaller, Kolibasillozis, sarı kesesi enfeksiyonları, Salmonellozis, M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis, M. iowae enfeksiyonları, Pastörella, Stafilakokok, Pseudomonas aeruginosa, H. gallinarum, E. rhusiopathiae etmenlerine bağlı enfeksiyonlar ve mix enfeksiyonlar ile viral hastalıkların sekonder bakteriyel etmenlerden kaynaklanan enfeksiyonlarında endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu: 50 ml/ 1000 kg c.a.  içme suyuna katılarak oral yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 12, hindiler 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtaları insan tüketimi için kullanılan hindi ve tavuklarda uygulanmamalıdır.