ENROLEN %10

ENROLEN %10

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 100 mg Enrofloksasin içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır ve koyunlarda enrofloksasine duyarlı gram negatif ve gram pozitif bakteriler ile Mikoplazmalar tarafından meydana getirilen enfeksiyonların sağıtımında kullanılır. Bu kapsamda Pasteurella haemolytica ve Pasteurella multocida'dan ileri gelen pnömoniler, plöropömoni, enzootik pnömoni gibi solunum sistemi enfeksiyonlarında, kuzu ve oğlaklarda E.coli enfeksiyonlarında (Kolibasillozis, Koliseptisemi), sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonlarında, viral enfeksiyonlarla seyreden duyarlı bakterilerin oluşturduğu sekonder enfeksiyonlarda ve mastit ve metritlerde lokal kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: 1 ml/40 kg c.a. deri altı (SC), kas içi (IM) veya damar içi (IV) yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün, koyunlar 10 gün kesime gönderilmemelidirler. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün ( 8 sağım) inek sütü tüketime sunulmamalıdır. Sütü insan gıdası olarak kullanılan koyunlarda kullanılmamalıdır.