POSTPARTUM FARKLI GÜNLERDEKİ İNEKLERE UYGULANAN DOUBLE-OVYSNCH PROGRAMININ BAZI REPRODÜKTİF PARAMETRELERE ETKİLERİ

Ozan BİLGEN * Erhan ÖZENÇ *

Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (6): 951-956, 2010

 

Özet


     Bu çalışmada postpartum farklı günlerde uygulamaya başlanan Double-Ovsynch protokolünün çeşitli fertilite parametreleri üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma 51 adet Holstein ırkı inek üzerinde yürütüldü ve hayvanlar 4 gruba ayrıldı. Grup 1, grup 2 ve grup 3’ün her birinde bulunan 12 hayvan sırasıyla postpartum 25., 32. ve 39. günlerde bulunuyordu. Grup 4 kontrol grubu olarak değerlendirildi ve bu gruptaki hayvanlara (n=15) postpartum 40. güne kadar hiçbir uygulama yapılmadı, bu günden sonra östrus gösterenlere suni tohumlama işlemi uygulandı. Çalışma grubundaki ineklere ise 0. gün GnRH, 7. gün PGF2, 10. gün GnRH, 17. gün GnRH ve 24. gün PGF2 uygulandı. PGF2 uygulamasından sonraki 56. saatte GnRH uygulaması yapıldı ve bunu takiben 16-20. (ortalama 18. saatte) saatlerde suni tohumlama işlemi uygulandı. Çalışma gruplarında senkronizasyon oranları %66.67 ile %91.67 arasında değişirken, grup 2 ve grup 3’de yüksek oranda senkronizasyon gözlendi. Çalışma grubundaki hayvanlarda ilk suni tohumlama sırasında çok az oranda östrus belirtileri gözlendi (P<0.05). Çalışmada birinci tohumlamada en yüksek gebe kalma oranları (%58.33) grup 2 ve grup 3’de belirlendi. Kümülatif gebelik oranları en yüksek olarak (%91.67) grup 1 ve grup 2’de gözlendi. Sonuç olarak, ineklerde değişik postpartum dönemlerde başlanan Double-Ovsynch uygulaması ile östrus tespitine gerek kalmadan yüksek oranlarda reprodüktif performans elde edilebileceği belirlendi.

 

Makalenin devamı için tıklayınız...

 

Bu çalışmada PGS ENJ. ve BUSERİN ENJ. kullanılmıştır.