ETLİK PİLİÇLERDE ENROFLOKSASİN İÇEREN MÜSTAHZARLARIN FARMAKOKİNETİĞİ

Ali PARLAR, Sezai KAYA

Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 99-103, 2005

 

Özet:

 

    Bu çalışmanın amacı etlik piliçlere Dİ ve içme suyu içinde 10 mg/kg dozda verilen enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiğini belirlemek ve farmakokinetik değişkenlerden yararlanarak klinik farmakoloji yönünden bu müstahzarlar arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmada 40 günlük 24 etlik piliç kullanılmıştır. Hayvanlar civciv olarak alınmış ve 40 gün süreyle herhengi bir ilaç içermeyen yemle beslenmiştir. Piliçler 25 günlükken her birinde 6 hayvan bulunan 4 gruba (Grup 1, 2A, 2B ve 2C) ayrılmıştır. İlaç Grup 1’deki hayvanlara kanat altından Dİ yolla; Grup 2’deki hayvanlara da içme suyu ile verilmiştir. İlacın uygulanmasını takiben, her hayvandan 0.08-24 saatleri arasında sitratlı tüplere 0.5 ml kan alınmıştır. Kanın plazması ayrıldık-tan sonra, plazmadaki ilaç yoğunluğu agar jel disk diffüzyon metodu ile belirlenmiştir. Plazma ilaç yoğunluğu-zaman eğrisinin 2-bölmeli dışarıya açık modele uyduğu anlaşılmış ve hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Enrofloksasinin Dİ, Baytril, Enrolen ve Hipralona Enro-S’in içme suyu ile verilmesini takiben hesaplanan farmakokinetik değişkenlerin incelenmesi sonucunda, özellikle dağılma ve atılma dönemi yarı-ömrü olmak üzere, bazı farmakokinetik değişkenler arasındaki farkın istatistiki yönden önemli olduğu ortaya konulmuştur. Çalışmada elde edilen sonuçlar, aralarında fark olmakla beraber, ilaç müstahzarlarının içme suyu ile verilmesi sonucu sindirim kanalından iyi emildiklerini; Enrolen’in biyoyararlanımının hemen hemen tama yakın ve diğerlerinin yeterli olduğunu, günde tek sefer verilmelerinin de yeterli olduğunu ortaya koymuştur.

 

Makalenin devamı için tıklayınız...

 

Bu çalışmada ENROLEN FORTE ORAL kullanılmıştır.