ENJEKTABL İZ ELEMENTLERİN GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ İNEKLERDE METABOLİK PROFİL ÜZERİNE ETKİLERİ

Cem AVCI, Ömer KIZIL
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2013 19 (Suppl-A): A73-A78

Özet:

Bu çalışmada geçiş dönemindeki ineklerde mineral uygulamalarının metabolik profil üzerine olan etkileri araştırılmıştır.
Araştırmada aynı bakım ve beslenme şartlarında tutulan 20 adet montofon ırkı inek kullanıldı. Çalışmadaki inekler her
grupta 10 hayvan olacak şekilde 2 eşit gruba ayrıldı. Deney grubundaki ineklere geçiş döneminin başlangıcında, kas içi
yolla (20 ml/inek) bir mineral solüsyonu uygulandı. Kontrol grubundaki ineklere geçiş döneminin başlangıcında 20 ml serum
fizyolojik placebo olarak derialtı yolla uygulandı. Her iki gruptaki ineklerin v. jugularislerinden geçiş döneminin
başlangıcında, doğum anı ve doğumdan 3 hafta sonra olacak şekilde kan örnekleri alınmıştır. Metabolik parametreler olarak
her iki grupta da NEFA, BHBA, albumin, glukoz, T. kolesterol, VLDL-kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserid,
AST, ALT, GGT, T. bilirubin, kreatinin, BUN ve T. protein düzeyleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, geçiş döneminin
başlangıcında özellikle selenyum, bakır, çinko ve mangan içeren bir mineral solüsyon uygulanmasının metabolik profil üzerine
olumlu etkilerinin olabileceği sonucuna varılmıştır.

Makalenin devamı için tıklayınız...

 

Bu çalışmada ACTİVATE ENJ. kullanılmıştır.