BİR BUZAĞIDA PENİS HİPOPLAZİSİ, PREPUSYUM HİPOPLAZİSİ VE ANORŞİDİZM OLGUSU

Alkan KAMİLOĞLU, Savaş ÖZTÜRK, Engin KILIÇ, Mete CİHAN
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2003, 9(2): 207-209

Özet:

  Penis hipoplazisi, prepusyum hipoplazisi, anorşidizm ve omfalitis tanısı konulan Simental melezi 7 günlük bir buzağıda
saptanan bulgular ve sağaltım sonuçları değerlendirildi.
  Klinik bulgular doğrulutusunda penis hipoplazisi, prepusyum hipoplazisi ve anorşidizm tanısı konulan olgu operasyona alındı.
Sedasyon ve lokal anestezi eşliğinde laparatomi uygulandı. Operasyon sırasında penisin flexura belirlendi. Penisin uzunluğunun 15 cm olduğu ve uratranın kısmen dar olduğu saptandı. Operasyonla mesane karın duvarından küt ensizyonla serbest hale getirildi.
  Sonuç olarak; literatür taramlarda, penis hipoplazisi, prepusyum hipoplazisi ve anorşidizm anomalilerinin aynı olguda
şekillendiğine ilişkin bilgiye rastlanmamıştır. Bu anomalilerin birlikte bulunduğu bir olgunun klinik ve operatif sağaltımının ele
alındığı bu raporun veteriner pratiğe katkısı olacağı kanısındayız.

Olgu sunumunun devamı için tıklayınız...

 

Bu çalışmada L-ANESTİN kullanılmıştır.